Marszałek Józef Piłsudski

Lata powojenne

posiłkowych dla rządu z innych rejonów kraju. Wojska wierne legalnej władzy uległy siłom Piłsudskiego. Rząd złożył dymisję na ręce prezydenta, który z kolei zgodnie z konstytucją przekazał władzę marszałkowi sejmu – Maciejowi Ratajowi.
Rządy pomajowe przyjęły formę ograniczonej dyktatury. Piłsudski utrzymał rządy parlamentarne i dopuszczał istnienie partii politycznych i opozycji. Sam działał niejako na zapleczu sceny politycznej, odwołując się nieraz do siły i poparcia armii dla zastraszenia przeciwników politycznych. W odniesieniu do tego systemu ustrojowego przyjęła się nazwa sanacja, czyli uzdrowienie. Piłsudskiemu chodziło bowiem nie tyle o przejecie władzy, co uzdrowienie sytuacji w kraju przez wzmocnienie władzy wykonawczej.
Piłsudski nie angażował się zbytnio w politykę wewnętrzną kraju choć jego tolerancyjna postawa względem praw mniejszości narodowych i krytyka przejawów antysemityzmu w pewien sposób kształtowały postawy polskiego społeczeństwa wpłynęły na położenie tych grup ludności. Niechlubnym wyjątkiem była jednak sprawa pacyfikacji nacjonalistów ukraińskich.

BBWR
    Piłsudski był najbardziej zainteresowany sprawami wojska i polityki zagranicznej. Spośród państw europejskich, Polska, wciśnięta między Niemcy i Związek Radziecki, miała naprawdę trudną sytuację. Z tego względu Piłsudski uważał za swe najważniejsze zadanie doprowadzenie do takiego układu wzajemnych stosunków, aby obydwa państwa uznały obecność Polski na mapie świata. Wyrazem tych dążeń było podpisanie paktu o nieagresji w 1932 roku ze Związkiem Radzieckim i w roku 1934 układu z hitlerowską III Rzeszą. Pierwsze cztery lata po przejęciu władzy nadal trwały waśnie parlamentarne pomiędzy poszczególnymi partiami. Piłsudski o debatach sejmowych

<- Wróć | Dalej ->

Copyright © 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! Portal Aktywnych Internautów